Ấn phẩm
Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động cấp cơ sở (Tải về)

BỘ Y TẾ

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111 /QĐ - BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của
Hội đồng
đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Giao cho Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ban Đánh giá, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Tổng hội Y học VN, Hội Dược học VN;

- Website Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TCCB; K2ĐT (02).

 
          BỘ TRƯỞNG

   

     (đã ký)

 

 

   Nguyễn Thị Kim Tiến