Ấn phẩm
Thành lập Ban đánh giá giao dục nghiên cứu (Tải về)

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm các ông, bà có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2012 - 2017 có nhiệm vụ đánh giá, xét duyệt về khía cạnh đạo đức và khoa học chuyên ngành đối với các hồ sơ nghiên cứu; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; đánh giá kết quả nghiên cứu đối với các nghiên cứu y sinh học có đối tượng nghiên cứu là con người và tư vấn cho Bộ trưởng xem xét phê duyệt.

Điều 3. Ban Đánh giá đạo đức nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Y tế.

Điều 4. Giao cho Chủ tịch Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban và trình Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các  cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Tổng hội Y học VN, Hội Dược học VN;

- Website Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TCCB, K2ĐT.

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Tiến