Ấn phẩm
Quyết định về việc ban hành " Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế " (Tải về)
           BỘ Y TẾ                 CỘNG HOÀ  X• HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ: 36  /2006/QĐ-BYT                                 ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

HÀ NỘI, NGÀY  14   THÁNG 11 NĂM 2006

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ THỬ LÂM SÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ"
        

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

CĂN CỨ NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2003/NĐ-CP NGÀY 15/5/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ Y TẾ;
CAN C? NGH? D?NH S? 12/2006/NÉ-CP NGàY 23/01/2006 C?A TH? TU?NG CHỚNH PH? QUY D?NH CHI TI?T THI HàNH LU?T THUONG M?I V? HO?T D?NG MUA BỎN HàNG HOỎ QU?C T? Và CỎC HO?T D?NG D?I LÝ MUA, BỎN, GIA CỤNG Và QUỎ C?NH HàNG HOỎ V?I NU?C NGOàI;
THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC ÔNG, BÀ VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO, VỤ TRƯỞNG VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ, VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1.  BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY "QUY ĐỊNH VỀ THỬ LÂM SÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ".
ĐIỀU 2.  QUYẾT ĐỊNH NÀY CÓ HIỆU LỰC SAU 15 NGÀY, KỂ TỪ NGÀY ĐĂNG CÔNG BÁO.
ĐIỀU 3.  CÁC ÔNG, BÀ: CHÁNH VĂN PHÒNG, CHÁNH THANH TRA, VỤ TRƯỞNG CÁC VỤ THUỘC BỘ Y TẾ, CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM, CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, CỤC TRƯỞNG CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG, CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, THỦ TRƯỞNG Y TẾ NGÀNH VÀ THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH NÀY./.

NƠI NHẬN:                                   KT. BỘ TRƯỞNG
-     NHƯ ĐIỀU 3;                                  THỨ TRƯỞNG
-    VP CHÍNH PHỦ (VỤ KGVX, PHÒNG CÔNG BÁO);
-    BỘ TƯ PHÁP ( CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN);
-    BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ( VỤ PHÁP CHẾ);
-    BỘ TRƯỞNG TRẦN THỊ TRUNG CHIẾN ( ĐỂ BÁO CÁO);
-     CÁC Đ/C THỨ TRƯỞNG (ĐỂ BIẾT);
-     TỔNG HỘI Y HỌC VN, HỘI DƯỢC HỌC VN;
-     Y TẾ CÁC NGÀNH;
-    PHÒNG QUẢN TRỊ HCII (51 PNTHẠCH);                               
-    WEBSITE CHÍNH PHỦ, WEBSITE BỘ Y TẾ;                    LÊ NGỌC TRỌNG
-     LƯU: VT,  K2ĐT, TTB&CTYT, PC.