Biểu mẫu
IEC.28.02 - Công văn mời chuyên giai tham gia đoàn công tác (Tải về)

BỘ Y TẾ

BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:              /CV – BĐGĐĐ

 

Hà Nội, ngày      tháng   năm 

   V/v mời chuyên gia tham gia đoàn công tác

 

 

               

Kính gửi: ...

 

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BYT ngày .... của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt đề cương đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế trân trọng kính mời các chuyên gia tham dự đoàn công tác giám sát điểm nghiên cứu của Ban với kế hoạch cụ thể như sau:

1.     Nội dung:

2.      Thời gian: …. ngày ….

3.      Địa điểm: …

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các chuyên gia.

 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Chủ tịch Ban (để báo cáo);

-          Lưu: VT; hồ sơ NC (02).

 

KT. CHỦ TỊCH BAN

PHÓ CHỦ TỊCH BAN