Biểu mẫu
IEC.28.03 - Kế hoạch kiểm tra nghiên cứu (Tải về)

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NGHIÊN CỨU

(Kèm theo công văn số         /CV-BĐGĐĐ, ngày     /    /20….)

 

Tên nghiên cứu:

 

Tổ chức nhận thử:

Nghiên cứu viên chính:

 

Địa điểm kiểm tra

 

 

Đoàn kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian kiểm tra

 

 

Kế hoạch kiểm tra

Ngày

Giờ

Địa điểm

Nội dung

Thực hiện

 

 

 

Họp thống nhất kế hoạch kiểm tra

 

 

 

 

Tiến hành kiểm tra

 

 

 

 

Bảo quản tài liệu thiết yếu

 

 

 

 

Hồ sơ SAE

 

 

 

 

Quy trình ghi nhận, xử lý, báo cáo SAE

 

 

 

 

Hồ sơ đối tượng – tài liệu nguồn

 

 

 

 

Quy trình lấy ICF

 

 

 

 

Quy trình sàng lọc, tuyển chọn, theo dõi đối tượng

 

 

 

 

Hồ sơ bảo quản, vận chuyển, quản lý sản phẩm

 

 

 

 

Quy trình sử dụng sản phẩm

 

 

 

 

Quy trình lấy, chuẩn bị, bảo quản, vận chuyển mẫu

 

 

 

 

Quy trình phân tích, xử lý mẫu bệnh phẩm

 

 

 

 

Họp nội bộ đoàn kiểm tra

 

 

 

 

Họp thông báo tóm tắt kết quả, nhận thông tin phản hồi

 

 

Có thể lặp lại các nội dung khi đến các điểm nghiên cứu mới.

Đầu mối liên hệ

  1. Đoàn kiểm tra:
  2. Tổ chức nhận thử:
  3. Nhóm nghiên cứu:
  4. Điểm nghiên cứu: