Biểu mẫu
IEC.28.04 - Biên bản kiểm tra điểm nghiên cứu (Tải về)

BỘ Y TẾ

BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số              /BB-BĐGĐĐ

 

Hà Nội, ngày      tháng   năm 20...

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỂM NGHIÊN CỨU

 

I. Thông tin chung

1.      Tên nghiên cứu:

2.      Mã số nghiên cứu:

3.      Tổ chức nhận thử:

4.      Nghiên cứu viên chính:

5.      Nhà tài trợ:

6.      Địa điểm kiểm tra:

7.      Thời gian kiểm tra:  từ ngày ….. đến ngày

8.      Đoàn kiểm tra:

-

9.      Đại diện tổ chức nhận thử:

-

10. Đại diện nhóm nghiên cứu:

-

11. Đại diện nhà tài trợ:

-

12. Đại diện điểm nghiên cứu:

-

II. Các hoạt động trong đợt kiểm tra

1.

2.

3.

 

III. Các phát hiện và đề xuất đối với nhóm nghiên cứu, nhà tài trợ

1.

2.

3.

Biên bản kiểm tra được thông qua với sự tham gia của Nhóm nghiên cứu, Đại diện điểm nghiên cứu, Nhà tài trợ và làm cơ sở xem xét, đánh giá cho các đợt kiểm tra tiếp theo.

Đợt kiểm tra kết thúc vào lúc           giờ          ngày  

 

Thư ký đoàn kiểm tra

Họ tên: …………………………………                                        Chữ ký: ________________

Trưởng đoàn kiểm tra

Họ tên: ………………………………..                                         Chữ ký: ________________

Thành viên của nhóm nghiên cứu

Họ tên: ………………………………..                                         Chữ ký: ________________

 

 

 

Nơi nhận:

-                   Tổ chức nhận thử (để thực hiện);

-                   Nghiên cứu viên chính (để thực hiện);

-                   Nhà tài trợ (để thực hiện);

-                   Chủ tịch Ban (để báo cáo);

-                   Lưu: hồ sơ, VP BĐGĐĐ.

Hà Nội, ngày       tháng     năm 20…..

VĂN PHÒNG BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC BỘ Y TẾ

CHÁNH VĂN PHÒNG