Biểu mẫu
IEC.29.02 - Báo cáo nhận xét đánh giá nghiên cứu (Tải về)

BÁO CÁO NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ NGHIÊN CỨU

 

 

 

 Ngày thẩm định (D/M/Y):………………………     Đề cương số:……………….

 

Tên đề cương:

 

Các tài liệu được thẩm định (IEC.29.04)

c kèm theo                c không kèm theo

Thẩm định chỉnh sửa lại

            c có              c không

 

Ngày thẩm định trước đó:

QUYẾT ĐỊNH:

c phê duyệt               c phê duyệt với chỉnh sửa

c trình lại                   c không thông qua

Nhận xét:

 

 

 

 

Chữ ký:

 

 

Ngày: