Biểu mẫu
IEC.29.03 - Quyết định của Ban (Tải về)

Quyết định của Ban

 

Buổi họp số: ……../……..                              Ngày (D/M/Y):………………………

Đề cương số…………………                        Số được cấp.:………………………..

 

Tên đề cương:

Nghiên cứu viên chính:

 

Cơ quan:

 

Các tài liệu được thẩm định (IEC.29.04) :

c kèm theo                c không kèm theo

Thẩm định đề cương chỉnh sửa

            c có              c không

Ngày thẩm định trước đó:

Quyết định của buổi họp:

 

c phê duyệt                  c phê duyệt cần chỉnh sửa

c trình lại                     c không thông qua

 

 

Quyết định

STT

Bỏ phiếu của các thành viên Ban

PD

TĐL

KPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lưu ý:            PD – phê duyệt;   SĐ – phê duyệt cần sửa đổi

TĐL – trình để thẩm định lại; KPD – không thông qua

 

Chữ ký:

 

……………………………………                            ………………………..…

Chủ tịch                                                                     Trưởng tiểu ban chuyên môn

1.      Ngày:………………………….