Biểu mẫu
IEC.02.02 - Phiếu đề nghị sao chép tài liệu (Tải về)

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SAO CHÉP TÀI LIỆU

 Thông tin chung:

Họ tên người yêu cầu:

 Đơn vị công tác:

 Vị trí công việc:

Tài liệu cần sao chép

 

STT

Tên tài liệu cần sao chép

Số bản sao

1.                 

 

 

2.                 

 

 

3.                 

 

 

 

Mục đích sao chép:

 

 

 

 

 

Cam kết của người đề nghị

Tôi cam kết bảo mật tài liệu và sử dụng tài liệu đúng mục đích nêu trên, không dùng vào mục đích nào khác nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế.

 

Ngày:                                                              

Họ và tên:

Chữ ký:

 

Ý kiến Phụ trách đơn vị

                                                            

 

 

 

 

 

Ngày:                                                             

Họ và tên:

Chữ ký:

Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ban

 

 

 

 

 

 

Ngày:                                                              

Họ và tên:

Chữ ký: