Biểu mẫu
IEC.02.03 - Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu (Tải về)

PHIẾU YÊU CẦU SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Thông tin chung:

 

Người yêu cầu:

 

Đơn vị:

 

Tên tài liệu:

 

Mã hiệu:

 

Phiên bản:

Nội dung yêu cầu sửa:

 

 

 

Được sửa đổi là: (trường hợp không đủ chỗ thì đính kèm trang được sửa đổi)

 

         

 

 

Ngày:                                                              

Họ và tên:

Ký tên:

Ý kiến Phụ trách đơn vị

 

 

 

 

Ngày:                                                              

Họ và tên:

Ký tên:

Duyệt của Đại diện lãnh đạo

 

 

 

 

Ngày:                                                              

Họ và tên:

Ký tên: