Biểu mẫu
IEC.02.04 - Phiếu yêu cầu viết tài liệu (Tải về)

PHIẾU YÊU CẦU VIẾT TÀI LIỆU

 

Thông tin chung:

Người yêu cầu:

Thuộc đơn vị:

Tên tài liệu yêu cầu viết mới/thay thế:

Tài liệu thay thế (nếu có):

Dự thảo kèm theo:             £ Có                         £ Không

Lý do đề xuất:

 

 

 

 

 

 

Ngày:                                                              

Ký tên:

Ý kiến Phụ trách đơn vị

 

 

 

 

 

Ngày:                                                             

Họ và tên:                                                             

Ký tên:

Duyệt của Đại diện lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

Ngày:                                                             

Họ và tên:                                                             

Ký tên: