Biểu mẫu
IEC.02.06 - Số giao nhận hồ sơ, tài liệu (Tải về)

SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

STT

Tên hồ sơ, tài liệu

Tên người nhận

 

Đơn vị

Số bản

Ngày nhận

Chữ ký

1.                 

 

 

 

 

 

 

2.                 

 

 

 

 

 

 

3.                 

 

 

 

 

 

 

4.                 

 

 

 

 

 

 

5.                 

 

 

 

 

 

 

6.                 

 

 

 

 

 

 

7.                 

 

 

 

 

 

 

8.                 

 

 

 

 

 

 

9.                 

 

 

 

 

 

 

10.            

 

 

 

 

 

 

11.            

 

 

 

 

 

 

12.            

 

 

 

 

 

 

13.