Biểu mẫu
IEC.02.07 - Danh sách nhận bản sao SOP/Biểu mẫu (Tải về)

 

DANH SÁCH NHẬN BẢN SAO SOP/BIỂU MẪU

[Ghi tên SOP/biểu mẫu]

 

STT

Tên người nhận

Đơn vị

Số bản

Ngày nhận

Chữ ký

1.                 

 

 

 

 

 

2.                 

 

 

 

 

 

3.                 

 

 

 

 

 

4.                 

 

 

 

 

 

5.                 

 

 

 

 

 

6.                 

 

 

 

 

 

7.                 

 

 

 

 

 

8.                 

 

 

 

 

 

9.                 

 

 

 

 

 

10.            

 

 

 

 

 

11.            

 

 

 

 

 

12.            

 

 

 

 

 

13.            

 

 

 

 

 

14.            

 

 

 

 

 

15.            

 

 

 

 

 

16.            

 

 

 

 

 

17.            

 

 

 

 

 

18.