Biểu mẫu
IEC.02.08 - Phiếu cam kết bảo mật tài liệu (Tải về)

PHIẾU CAM KẾT BẢO MẬT TÀI LIỆU

Dành cho người ngoài có yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu của Ban

 

Tôi,………………………………………………….………………., với vai trò không phải là thành viên Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, hiểu rằng bản sao tài liệu do Ban phát cho tôi là tài liệu mật. Tôi chỉ sử dụng thông tin đó với mục đích

[ghi rõ mục đích sử dụng tài liệu]

và sẽ không sao chép, gửi hoặc phân phát tài liệu này cho bất cứ ai nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Ban. Sau khi ký vào phiếu này tôi đồng ý thực hiện các biện pháp phù hợp và làm tròn trách nhiệm để giữ thông tin được bảo mật.

Tôi đã nhận được bản sao các tài liệu sau đây của Ban:

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Phiên bản

1.       

 

 

2.       

 

 

3.       

 

 

4.       

 

 

5.       

 

 

 

Ngày giao nhận tài liệu:

 

Người nhận tài liệu                                                                

Họ và tên: _________________________________________        Chữ ký: _________________

 

Người giao tài liệu                                                                             

Họ và tên: _________________________________________        Chữ ký: _________________