Biểu mẫu
IEC.03.01 - Chương trình đánh giá nội bộ (Tải về)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 

Thời gian:

Lần: 

Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 9001:2008

STT

Đánh giá viên

Chức vụ công tác

Vai trò trong đoàn đánh giá

 

 

 

Trưởng đoàn

 

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận

Ngày

Giờ

Nội dung đánh giá

Thủ tục liên quan

Đánh giá viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Phê duyệt                                                                            Người lập

 

 

 

 

………………………………………….                                    .....................................