Biểu mẫu
IEC.03.02 - Ghi chép đánh giá (Tải về)

PHIẾU GHI CHÉP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ

   Bộ phận được đánh giá:......................................................................................................................

   Đánh giá viên:............................................................... Ngày:............................................................

 

Điều khoản

Phần ghi chép thông tin

Nhận xét