Biểu mẫu
IEC.03.03 - Báo cáo đánh giá nội bộ (Tải về)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Bộ phận được đánh giá:................................................................ .................................................

Thời gian đánh giá (ngày/giờ):.............................................................................................................

Lọai hình đánh giá: Nội bộ..................................................................................................................

Tiêu chuẩn:.............................................................................................................................................

Đánh giá viên:........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Kết quả đánh giá:

Số điểm không phù hợp nặng:......................

Số điểm không phù hợp nhẹ:........................

Số điểm lưu ý:.................................................

 

Điểm mạnh:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Các vấn đề còn tồn tại:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

 

Kiến nghị của bộ phận được đánh giá (nếu có):

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

                   Trưởng đoàn đánh giá                                        Đại diện bộ phận được đánh giá

 

 

 

                   ......................................                                                  ......................................