Biểu mẫu
IEC.03.04 - Báo cáo sự không phù hợp và hành động khắc phục (Tải về)

 

BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

 

Bộ phận được đánh giá:

Sự không phù hợp số:

Trưởng đoàn đánh giá:

Ngày đánh giá:

Tiêu chuẩn đánh giá:

Đánh giá viên:

‘ Nặng

‘   Nhẹ

Điều khoản:

Mô tả sự không phù hợp:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Báo cáo hành động khắc phục của bộ phận được đánh giá:

Ngày dự kiến

Ngày hòan thành:

Xác nhận của đại diện bộ phận được đánh giá:

 

Nội dung hành động khắc phục:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Theo dõi kiểm tra hành động khắc phục:

Nhận xét:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

‘

Chấp nhận

‘

Không chấp nhận

Xác nhận của trưởng đoàn đánh giá

Ngày:......................    

 

Ký tên: