Biểu mẫu
IEC.05.01 - Mẫu khai CV của thành viên HĐĐĐ (Tải về)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

Text Box: (Dán ảnh mầu 4x6)  1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: 

Ngày sinh:    

Giới tính:  

Địa chỉ liên lạc qua bưu điện:

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động: 

Email:  

Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại:

Chức danh khoa học (GS, PGS), năm, nơi công nhận:

Đã nghỉ hưu từ năm: ……………………………………..

Thành viên HĐCDGS cơ sở: 

Thành viên HĐCDGS ngành/liên ngành nhiệm kỳ 2009-2014 (nhiệm vụ: Ủy viên).

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình đào tạo (ĐH, ThS, TS, TSKH):

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Cơ sở đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Trình độ ngoại ngữ:

STT

Ngoại ngữ

Trình độ (xuất sắc/ giỏi/ khá/ trung bình)

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2.4. Trình độ tin học:

 

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

 

-

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

……… , ngày  tháng    năm