Biểu mẫu
IEC.06.02 - Mẫu cam kết bảo mật thông tin dành cho khách (Tải về)

Cam kết bảo mật

Dành cho khách mời tham dự cuộc họp của Ban

 

 

 

Tôi,………………………………., hiểu rằng tôi được phép tham dự vào các phiên họp của Ban với vai trò là một khách mời hoặc một quan sát viên. Trong phiên họp của Ban, một số thông tin bảo mật có thể được tiết lộ và đưa ra thảo luận. Khi ký tên vào bản thỏa thuận này, tôi đồng ý áp dụng các biện pháp phù hợp để giữ bí mật thông tin.

 

Danh sách chung

 

Ghi rõ ngày và mã số phiên họp Ban:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

Chữ ký khách mời/ Quan sát viên

­­

 

_______________________

                        Ngày

 

 

__________________________

 Chủ tịch Ban

 

 

_______________________

                        Ngày