Biểu mẫu
IEC.06.03 - Mẫu cam kết bảo mật thông tin cho khách muốn sao chép tài liệu (Tải về)

Cam kết bảo mật

Dành cho đối tượng không phải thành viên Ban
và có yêu cầu cung cấp bản sao
tài liệu của Ban

 

 

 

Tôi,………………………………., với vai trò không phải là thành viên Ban, hiểu rằng bản sao tài liệu do Ban phát cho tôi là tài liệu mật. Tôi chỉ sử dụng thông tin đó với mục đích được xác định như Ban mô tả và sẽ không sao chép, gửi hoặc phân phát tài liệu này cho bất cứ ai nếu chưa được sự đồng ý của Ban. Sau khi ký vào mẫu phiếu này tôi đồng ý thực hiện các biện pháp phù hợp và làm tròn trách nhiệm để giữ thông tin được bảo mật.

Danh sách chung

 

Tôi đã nhận được bản sao các tài liệu sau đây của Ban:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

__________________________

Người nhận tài liệu

­­

 

_______________________

                        Ngày

 

 

 

 

 

_________________________

Chủ tịch Ban

 

 

_______________________
Ngày