Biểu mẫu
IEC.07.01 - Mẫu hồ sơ đào tạo, tập huấn (Tải về)

BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC BỘ Y TẾ

HỒ SƠ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

                                                                                       

Họ:

Tên:

Là thành viên Ban từ ngày:

Tình trạng:

Trình độ chuyên môn:

 

 

 

 

 

 

Kinh nghiệm làm việc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Các khóa đào tạo đã tham gia:

STT

Khóa học/Hội thảo/Hội nghị/Thảo luận đã tham dự

Đơn vị
tổ chức:

Địa điểm

Thời gian

Nguồn
tài trợ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9