Biểu mẫu
IEC.08.01 - Công văn mời chuyên gia tư vấn độc lập (Tải về)

BỘ Y TẾ
BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC
TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BĐGĐĐ-VP

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20….

V/v mời chuyên gia tư vấn độc lập

 

 

Kính gửi:

 

Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế (BĐGĐĐ), nhận được hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng:

Tên nghiên cứu:

Nghiên cứu viên chính:

Tổ chức nhận thử:

Nhà tài trợ:

Việc thẩm định hồ sơ nghiên cứu cần ý kiến của chuyên gia chuyên ngành vì vậy BĐGĐĐ trân trọng kính mời: …………….……………. tham gia thẩm định hồ sơ nghiên cứu với tư cách một chuyên gia tư vấn độc lập.

Để việc thẩm định nghiên cứu có chất lượng và đúng quy định, BĐGĐĐ xin gửi tới Chuyên gia Hồ sơ nghiên cứu, Bản cam kết bảo mật/không xung đột lợi ích, Bản thỏa thuận tư vấn độc lập, Bản báo cáo của chuyên gia tư vấn độc lập.

Hồ sơ nghiên cứu và các biểu mẫu đã hoàn thiện xin gửi lại cho Văn phòng BĐGĐĐ (138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 167 đường Pasteur quận 3 thành phố Hồ Chí Minh) trước ngày    /     /……….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Chủ tịch Ban (để báo cáo);

Cục K2ĐT (để báo cáo);

Lưu: VP, TNLS.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH BAN