Biểu mẫu
IEC.08.02 - Hợp đồng dịch vụ tư vấn (Tải về)

Đơn vị: Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế

Mã đơn vị có QH với NS:

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM

Số:     /HĐ-BĐGĐĐ

 

Hôm nay, ngày tháng năm 20.. , tại Ban Đánh giá các vấn đề đạo đức trong NCYSH Bộ Y tế, chúng tôi gồm:

 

Bên giao khoán

Đại diện                 

Ban Đánh giá các vấn đề đạo đức trong NCYSH Bộ Y tế

 

Địa chỉ:                      

Điện thoại:                 

Fax:

Số tài khoản:

 

Bên nhận khoán

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

Số tài khoản:

 

Tại Ngân hàng:

 

Mã số thuế TNCN:     

 

Cùng ký kết hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm như sau:

 

I. Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán

II. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:

- Phối hợp với bên B để cung cấp các tài liệu liên quan đến nội dung công việc của hoạt động, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

- Duyệt kết quả cuối cùng của bên B sau khi có ý kiến đóng góp.

- Căn cứ vào đề nghị của bên B để kịp thời giải quyết những vướng mắc hoặc phát sinh (nếu có), tạo điều kiện để bên B thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ.

- Chuyển tiền cho bên B kịp thời bằng tiền đồng (VND) theo đúng như định mức thoả thuận do Tổ chức Y tế thế giới đã duyệt theo Đề cương và định mức kinh phí.

- Tiếp nhận các báo cáo, cập nhật các tài liệu liên quan do bên B cung cấp.

III. Những điều khoản chung về hợp đồng:

- Điều kiện và phương thức thanh toán: Sau khi 2 bên nhất trí nghiệm thu thanh lý hợp đồng, bên A sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng (Đã khấu trừ thuế TNCN)

 - Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng, nếu khó khăn cần sửa đổi cùng bàn bạc giải quyết thỏa đáng. Bên nào vi phạm các điều khoản hợp đồng, bên đó phải chịu bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: Bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản để cùng nhau thực hiện.

 

Đại diện bên giao khoán

Chánh văn phòng Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Bộ Y tế

 

 

 

 

 

 

Đại diện bên nhận khoán