Biểu mẫu
IEC.09.01 - Bảng kiểm thẩm định nghiên cứu theo quy trình đầy đủ (Tải về)

 

BẢNG KIỂM PHÂN LOẠI HỒ SƠ NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

 

 

Tên đề cương nghiên cứu:

 

 

Đề cương số:

Tên nghiên cứu viên:

Cơ sở nghiên cứu:
 

Phân loại hồ sơ

c          Hồ sơ xin xét duyệt nghiên cứu mới

c           Hồ sơ bổ sung, sửa đổi nộp lại

c           Hồ sơ xin đánh giá, xét duyệt bản chỉnh sửa đề cương

c           Hồ sơ xin xét duyệt định kỳ

c           Hồ sơ báo cáo AE, SAE, Báo cáo không tuân thủ đề cương

c           Hồ sơ nghiệm thu nghiên cứu

 c          Hồ sơ có liên quan đến các hoạt động khác của nghiên cứu

 

Phương thức đánh giá

c          Quy trình đầy đủ                            c Quy trình rút gọn

 

Xác nhận của người thực hiện

 

Tên:………………………………………Chữ ký…………… Ngày……………