Biểu mẫu
IEC.13.01 - Chương trình họp (Tải về)

 

                      

Chương trình hỌp Ban

Số……./năm

Địa điểm

Ngày

Thời gian

 

 

 

Phiên họp Ban sẽ tiến hành theo thứ tự sau:

 

Phần 1: Các vấn đề cần thông báo cho các thành viên.

 

Phần 2: Thông qua biên bản của phiên họp trước        

 

Phần 3: Trình bày, xem xét, thảo luận và bỏ phiếu cho hồ sơ nghiên cứu

 

Phần 4: Các vấn đề cần báo cáo xem xét

 

Phần 5: Các vấn đề khác được quan tâm

 

 

Chương trình hồ sơ nghiên cứu được xem xét:

 

Thời gian

Tên nghiên cứu

Nghiên cứu viên/
Viện nghiên cứu

Người nhận xét