Biểu mẫu
IEC.13.02 - Giấy mời họp (Tải về)

BỘ Y TẾ

BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Số:                /GM-BĐGĐĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày     tháng      năm 20

 

 

GIẤY MỜI

Phiên họp Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
Bô Y tế thẩm đinh hồ sơ nghiên cứu tháng …/20…

Trên cơ sở Quyết định số 460/QĐ-BYT ngày 16/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế, tổ chức và hoạt động của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2012 – 2017 (Ban ĐGĐĐ),

Ban ĐGĐĐ trân trọng kính mời:

--------------------------------------------------------------------------------------

Tới tham dự phiên họp thẩm định hồ sơ tháng …/20…

(Có bản tóm tắt danh mục các hồ sơ và thời gian họp kèm theo)

Thời gian:

Địa điểm: Phòng 411, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Nhà B, Bộ Y tế

Phòng họp Văn phòng Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học tại Viện Pasteur Tp. HCM - 167 Pasteur - Quận 3 - Tp.HCM

Chủ trì:

Nhóm thư ký xin được gửi tài liệu điện tử của đề cương nghiên cứu, ICF, CRF, báo cáo nghiệm thu (nếu có), Phiếu nhận xét qua email đến các uỷ viên hội đồng, gửi hồ sơ đến ủy viên nhận xét và chuyên gia phản biện độc lập - Hồ sơ gốc có ở Văn phòng của Ban (tại Bộ Y tế và Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh) xin trân trọng kính mời uỷ viên các tiểu Ban tham khảo và đọc hồ sơ, tài liệu tại Văn phòng của Ban, từ 8h00- 16h00 các ngày làm việc trong tuần.

Rất mong sự tham gia của các thành viên Ban đánh giá, Chuyên gia phản biện độc lập, Nhóm nghiên cứu, Tổ chức nghiên cứu và đại diện Nhà tài trợ để buổi họp đạt kết quả./.

Nơi nhận:

-          Theo danh sách (có kèm theo);

-          Cục K2ĐT (để báo cáo);

-          Lưu: VT, TNLS (02 bản).

 CHÁNH VĂN PHÒNG BAN

 

 

 

 

 


DANH SÁCH GỬI GIẤY MỜI HỌP

 

 

 

  1. Thành viên Tiểu ban Thường trực

 

  1. Thành viên Tiểu ban Tân dược

 

  1. Thư ký Ban ĐGĐĐ

 

  1. Chuyên gia mời

 

  1. Nhà tài trợ, CRO

 

  1. Tổ chức nhận thử và các cơ sở tham giam nghiên cứu

 

  1. Nghiên cứu viên chính và Nghiên cứu viên chính các điểm nghiên cứu