Biểu mẫu
IEC.15 - Ghi biên bản họp (Tải về)

BỘ Y TẾ

BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

 

 

 

 

Quy trình

GHI BIÊN BẢN HỌP

Số: IEC.15

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

Họ và tên

Hoàng Hoa Sơn

Nguyễn Ngô Quang

Nguyễn Văn Dịp

Chữ ký

 

 

 

 

 

        

Chức vụ

Phó Chánh văn phòng

Chánh văn phòng

Phó Chủ tịch

Ngày áp dụng: 31/12/2014                                                                        Lần sửa đổi: 01

Tài liệu này và các thông tin trong tài liệu này là tài sản của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế. Không được sao chép, copy, in ấn dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép của Ban.


1.      MỤC ĐÍCH

-         Hướng dẫn việc ghi biên bản và kết quả cuộc họp thẩm định nghiên cứu của Ban.

2.      PHẠM VI ÁP DỤNG

-         Áp dụng trong việc ghi biên bản các cuộc họp thẩm định nghiên cứu của Ban.

3.      TRÁCH NHIỆM

-         Thư ký được phân công chịu trách nhiệm ghi và hoàn thiện biên bản cuộc họp thẩm định nghiên cứu của Ban.

-         Chủ tịch Ban phải xem xét và thông qua biên bản phiên họp.

4.      TÀI LIỆU THAM CHIẾU

-         Không có

5.      THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

-         Không có

6.      NỘI DUNG

6.1.           Chuẩn bị trước phiên họp

-         Trưởng nhóm thư ký phân công thư ký ghi biên bản họp thẩm định đối với từng nghiên cứu được thẩm định trong phiên họp.

-         Thư ký được phân công có trách nhiệm đọc hồ sơ nghiên cứu, ghi các thông tin hành chính vào mẫu biên bản.

-         Đối với phiên họp thẩm định đề cương nghiên cứu sử dụng mẫu IEC.15.01 để làm biên bản.

-         Đối với phiên họp nghiệm thu kết quả nghiên cứu sử dụng mẫu trong IEC.15.02 để làm biên bản.

6.2.           Trong phiên họp

-         Thư ký được phân công ghi biên bản chịu trách nhiệm ghi các hoạt động và các ý kiến của các thành viên tham dự phiên họp vào biên bản (theo mẫu).

-         Biên soạn phần tóm tắt thảo luận và quyết định theo cách ngắn gọn và dễ hiểu nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung từng mục cụ thể

-         Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và văn phong viết biên bản.

6.3.           Sau phiên họp

 

-         Hoàn thành biên bản trong vòng 5 ngày làm việc sau cuộc họp. Trình chủ tọa ký phê duyệt.

-         Lưu trữ biên bản

v Lưu biên bản phiên bản gốc và phiếu quyết định đã được ký trong hồ sơ lưu cho từng đề cương cụ thể của Ban.

v Lưu tất cả các thư từ trao đổi trong hồ sơ lưu trữ thích hợp.

v Lưu một bản sao thư chấp thuận phê duyệt trong hồ sơ lưu có tên “Các biên bản” nhằm thông báo cho các thành viên Ban.

-         Gửi biên bản

v Gửi một bản sao biên bản cho tổ chức nhận thử, nghiên cứu viên để lưu trữ. Ghi tên người nhận và ngày gửi.

7.      HỒ SƠ

7.1.           Thành phần lưu trữ:

-         Biên bản xét duyệt đề cương

-         Biên bản nghiệm thu kết quả

-         Phiếu đánh giá của thành viên hội đồng

7.2.           Nơi lưu trữ:

-         Văn phòng Ban ĐGĐĐ

7.3.           Thời gian lưu trữ:

-         Tối thiểu 3 năm sau khi nghiên cứu kết thúc.

8.      PHỤ LỤC

-                                                         IEC.15.01: Biên bản cuộc họp xét duyệt đề cương thử nghiệm lâm sàng

-                                                         IEC.15.02: Biên bản cuộc họp nghiệm thu kết quả thử nghiệm lâm sàng