Biểu mẫu
IEC.16.01 - Công văn thông báo kết quả thẩm định (Tải về)

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:              /CV-BĐGĐĐ

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm

 

Kính gửi: Tên tổ chức nhận thử

 

Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế đã tiến hành phiên họp xét duyệt/thẩm định hồ sơ thử nghiệm lâm sàng đối với nghiên cứu:

Tên nghiên cứu:

Tổ chức nhận thử:

Nghiên cứu viên chính:

Nhà tài trợ:

Đề nghị Quý Đơn vị chỉ đạo Nghiên cứu viên chính và nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận trong biên bản của phiên họp (có kèm theo).

Hồ sơ nghiên cứu sau khi hoàn thiện, bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của Ban gửi về Văn phòng Thường trực Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được công văn này (04 bộ).

Xin thông báo để Quý Đơn vị được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Nghiên cứu viên chính;

Nhà tài trợ;

Chủ tịch Ban (để báo cáo);

Lưu: VT, VP Ban.

KT. CHỦ TỊCH BAN

PHÓ CHỦ TỊCH