Biểu mẫu
IEC.18.01 - Phiếu yêu cầu tài liệu (Tải về)

PHIẾU YÊU CẦU TÀI LIỆU

 

 

Tên tài liệu yêu cầu:

 

Mã số:

 

Người yêu cầu :

Ngày:

 

c Chủ tịch                c Thư ký Ban          c Thành viên Ban

c Ban thư ký            c Cơ quan quản lý              c Khác……………..

Mục đích yêu cầu:

 

 

 

 

 

Người trích lục tài liệu:

Ngày:

 

Người trả lại tài liệu:

Ngày:

 

Người lưu lại tài liệu:

Ngày:

 

Phê duyệt bởi:

Ngày: