Biểu mẫu
IEC.19.03 - Biên bản kiểm phiếu (Tải về)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ XÉT DUYỆT MỚI

 

1. Thông tin chung

Tên đề tài:

Nghiên cứu viên chính:

Tổ chức nhận thử:

Ngày họp:

2. Nhóm kiểm phiếu gồm:

 

 

3. Số lượng phiếu    

            Số phiếu phát ra:.........         phiếu

            Số phiếu thu về:.........          phiếu

           Số phiếu hợp lệ:.........          phiếu

4. Kết quả đánh giá hồ sơ về khía cạnh khoa học             

-       Chấp thuận, không cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Chấp thuận, cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Đề nghị sửa chữa, bổ sung để xét duyệt lại

 

-       Không chấp thuận

 

5. Kết quả đánh giá hồ sơ về khía cạnh đạo đức

-       Chấp thuận, không cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Chấp thuận, cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Đề nghị sửa chữa, bổ sung để xét duyệt lại

 

-       Không chấp thuận

 

6. Kết quả đánh giá hồ sơ về khía cạnh khả thi

-       Chấp thuận, không cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Chấp thuận, cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Đề nghị sửa chữa, bổ sung để xét duyệt lại

 

-       Không chấp thuận

 

 

CHỦ TỌA

NHÓM KIỂM PHIẾU