Biểu mẫu
IEC.20 - Phiếu đánh giá hồ sơ đệ trình lại (Tải về)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH LẠI

1. Thông tin chung

Tên nghiên cứu: 

 

Mã nghiên cứu:

Nghiên cứu viên chính:

Tổ chức nhận thử:

2. Hồ sơ xem xét gồm có (hồ sơ gốc xem tại Văn phòng thường trực của Ban)

 

 

           

3. Kết quả đánh giá (đánh dấu X vào ô tương ứng)

 

Kết quả đánh giá sự tiếp thu, giải trình

Nội dung yêu cầu của Hội đồng

Chấp thuận

Giải trình thêm

Không chấp thuận

 

£

£

£

 

£

£

£

 

£

£

£

4. Nội dung yêu cầu giải trình thêm hoặc lý do không chấp thuận

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đánh giá

Người đánh giá

Chữ ký