Biểu mẫu
IEC.22.01 - Mẫu đơn xin sửa đổi đề cương (Tải về)

Mẫu đơn xin sửa đổi đề cương

 

 

SỐ ĐỀ CƯƠNG:

NGÀY ĐỆ TRÌNH:

 

TÊN ĐỀ CƯƠNG:

 

 

NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH:

VIỆN:

 

Điện thoại:

 

NGÀY PHÊ DUYỆT:

SỐ SỬA ĐỔI:

 

LÝ DO SỬA ĐỔI:

 

 

 

 

LOẠI SỬA ĐỔI YÊU CẦU:

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH RÚT GỌN (những thay đổi nhỏ)  

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐẦY ĐỦ (trên mức những thay đổi nhỏ hoặc sửa đổi “có gây nguy cơ ảnh hưởng đến đối tượng”)

 

CHỮ KÝ:

 

                                                                                           Ngày:……………..                                                     

                 Nghiên cứu viên chính

 

 

 

NHẬN XÉT: c QUI TRÌNH RÚT GỌN (thay đổi nhỏ)  c QUY TRÌNH ĐẦY ĐỦ

 

 

 

PHÊ DUYỆT

 

                                                                                           Ngày: …………...                                                   

             Chủ tịch Hội Đồng, IEC/IRB

 

 

HOÀN THÀNH

 

                                                                                           Ngày: …………..                                                     

            Thư ký Ban

 

 

SỐ ĐỀ CƯƠNG: …… c c c / c c - c c