Biểu mẫu
IEC.23.01 - Danh sách hồ sơ đề nghị Ban thẩm định kết quả nghiên cứu lâm sàng (Tải về)

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG PHIÊN HỌP BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC THÁNG …/20

(Phiên họp tháng …/20… vào … ngày…/…/20…)

 

Nội dung 

Tổ chức
nhận thử

Nhà tài trợ/ CRO

Thời gian họp

(Dự kiến)

 

Chuyên gia Phản biện

 

Hồ sơ nghiệm thu nghiên cứu

 

 

 

 

 

Tên nghiên cứu:

NCV chính:

 

 

 

 

Tên nghiên cứu:

NCV chính: