Biểu mẫu
IEC.23.01 - Phiếu nhận xét hồ sơ nghiệm thu (Tải về)

PHIẾU NHẬN XÉT HỒ SƠ NGHIỆM THU

 

I.                   Thông tin chung

Tên nghiên cứu:

 

Tổ chức nhận thử:

Nghiên cứu viên chính:

II.                Nhận xét hồ sơ

1. Nhận xét về tính đầy đủ của hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhận xét về độ tin cậy của các số liệu, kết quả nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nhận xét về các vi phạm đề cương (nếu có)

 

 

 

 

 

 

4. Nhận xét về tính an toàn của sản phẩm nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nhận xét về tính hiệu lực của sản phẩm nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Các ý kiến khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………., ngày ………/……../20……

Người nhận xét: ………………………………………………         Chữ ký: …………..…