Biểu mẫu
IEC.23.03 - Kiểm phiếu nghiệm thu TNLS (Tải về)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

Tên nghiên cứu:

Nghiên cứu viên chính:

Tổ chức nhận thử:

Ngày họp:

2. Nhóm kiểm phiếu gồm:

 

3. Số lượng phiếu    

            Số phiếu phát ra:.........         phiếu

            Số phiếu thu về:.........          phiếu

            Số phiếu hợp lệ:.........          phiếu

 

4. Kết quả đánh giá mức độ hoàn thiện của báo cáo nghiệm thu

-       Chấp nhận, không cần sửa chữa, bổ sung

 

-       Chấp thuận, cần sửa chữa, bổ sung gửi thường trực xem xét

 

-       Chấp nhận, cần sửa chữa, bổ sung gửi phản biện xem xét

 

-       Đề nghị sửa chữa, bổ sung để nghiệm thu lại

 

 

5. Kết quả đánh giá dữ liệu về tính an toàn của sản phẩm nghiên cứu ở liều, phác đồ, đối tượng nghiên cứu

-       Đạt yêu cầu về tính an toàn

 

-       Cần phân tích lại dữ liệu trước khi đánh giá

 

-              Không đạt yêu cầu về tính an toàn

 

 

6. Đánh giá dữ liệu về hiệu lực/tính sinh miễn dịch của sản phẩm nghiên cứu ở liều, phác đồ, đối tượng nghiên cứu

-       Đạt yêu cầu về hiệu quả/tính sinh miễn dịch

 

-       Cần phân tích lại dữ liệu trước khi đánh giá

 

-              Không đạt yêu cầu về hiệu quả/tính sinh miễn dịch

 

 

CHỦ TỌA

NHÓM KIỂM PHIẾU