Biểu mẫu
IEC.24.02 - Báo cáo tóm tắt phản ứng bất lợi không mong muốn của thuốc (Tải về)

BÁO CÁO TÓM TẮT PHẢN ỨNG BẤT LỢI KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

 

 

 

 

 

 

Xem tài liệu đính kèm