Biểu mẫu
IEC.25.01 - Mẫu vi phạm sai lệch không tuân thủ (Tải về)

Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế

MẪU VI PHẠM/SAI LỆCH/KHÔNG TUÂN THỦ

 

Số hồ sơ:     

Ngày:……………………

Tên đề cương:

 

 

Nghiên cứu viên:

 

Số điện thoại:

Cơ sở nghiên cứu:

 

Số điện thoại:

Nhà tài trợ:

 

Số điện thoại:
 

c Sai lệch đề cương

c Không tuân thủ

                                                                     Nhẹ

c Vi phạm đề cương

Mô tả:  

 

 

 

 

 

 

Quyết định của Ủy ban:

 

 

 

 

 

 

Hành động thực hiện:

 

 

 

 

Kết quả:

 

 

Người phát hiện:…………………….

 

Ngày:...…………………………………

 

Người báo cáo:……………………….

 

Ngày:…………………………………