Biểu mẫu
IEC.25.02 - Mẫu công văn đề nghị xử lý vi phạm đề cương (Tải về)

BỘ Y TẾ

BAN ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Số                /CV-BĐGĐĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày      tháng      năm 201 

V/v đề nghị xử lý sai lệch đề cương

          

 

Kính gửi:

 

Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, Bộ Y tế (Ban Đánh giá) đã nhận được Báo cáo sai lệch đề cương ngày .../.../20... của (Tên đơn vị) về việc (nội dung sai lệch), sau khi xem xét, Ban Đánh giá có một số ý kiến như sau: 

1. Đề nghị (đơn vị) khắc phục các nội dung sai lệch đề cương, gửi báo cáo xử lý sai lệch bằng văn bản về Ban Đánh giá trước ngày (thời hạn 02 tuần kề từ ngày ban hành công văn) để Ban xem xét, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Đề nghị tổ chức nhận thử triển khai nghiên cứu tuân thủ theo đúng đề cương đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia nghiên nghiên cứu.

Xin thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Chủ tịch Ban (để báo cáo);

-          Lưu: VT, VPBan (02 bản).

KT CHỦ TỊCH BAN

PHÓ CHỦ TỊCH BAN