Biểu mẫu
IEC.26.01 - Mẫu tiếp nhận và xử lý phàn nàn yêu cầu của đối tượng nghiên cứu (Tải về)

MẪU TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHÀN NÀN/YÊU CẦU CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

 

Ngày nhận:

 

Người nhận:

 

Chữ ký:

Phàn nàn, yêu cầu qua:

q     Điện thoại

Số………………………………………...

q     Số Fax ………………………………………………….….

q     Thư phàn nàn/yêu cầu  

Ngày…………………… ………………….

q     E-mail / Ngày………………………………………………

q     Gặp trực tiếp / Ngày /

Giờ……………………………………..

q     Khác, ghi rõ

 …………………………………………….

 

Tên người phàn nàn, yêu cầu nại:

 

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

 

 

Tên nghiên cứu tham gia

 

Ngày bắt đầu tham gia:

 

Nội dung phàn nàn, yêu cầu?

 

Xử lý:

 

 

 

 

Kết quả: