Lịch họp
Chi tiết
Lịch họp tháng 11/2011 (22 / 11 / 2011)
Trên cơ sở Quyết định số 661/QĐ-BYT ngày 27/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học-Bộ Y tế nhiệm ký 2008-2012, để thẩm định các hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đăng ký trong tháng 10/2011
Chi tiết
Lịch họp tháng 10/2011 (24 / 10 / 2011)
Trên cơ sở Quyết định số 661/QĐ-BYT ngày 27/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học-Bộ Y tế nhiệm ký 2008-2012, để thẩm định các hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đăng ký trong tháng 10/2011
Chi tiết
Thẩm định hồ sơ nghiên cứu tháng 7-8/2011
Chi tiết