Thông tin cho nghiên cứu viên và cán bộ y tế
Căn cứ Luật Dược ngày 14/06/2005 và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 ...
Chi tiết
Tổng quan về các hoạt động và báo cáo xét duyệt liên tục của HĐĐĐ
Chi tiết
Biến cố bất lợi (10 / 08 / 2011)
Biến cố bất lợi (AE) là bất cứ thay đổi hoặc sự việc xảy ra với sức khỏe của đối tượng nghiên cứu tính từ thời điểm đối tượng bắt đầu tham gia vào nghiên cứu
Chi tiết
Mục đích của quá trình chấp thuận tham gia nghiên cứu Biểu đồ quá trình chấp thuận tham gia nghiên cứu
Chi tiết
Đủ nghiên cứu viên và cán bộ nghiên cứu được đào tạo để thực hiện nghiên cứu theo đề cương, và không làm sai lệch đề cương để ảnh hưởng đến an toàn của đối tượng nghiên cứu và tính toàn vẹn của số liệu
Chi tiết
Thông thường, trong các nghiên cứu hợp tác với nhà tài trợ nước ngoài, phần khai thông tin về xung đột lợi ích là rất quan trọng và được thực hiện đầy đủ trước khi tiến hành nghiên cứu.
Chi tiết
HĐĐĐ chấp thuận tập huấn được hoàn thành dưới các hình thức khác nhau như tập huấn trực tuyến, hội thảo, khóa học tại trường đại học hoặc tự học và thi lấy chứng chỉ
Chi tiết