Chức năng,nhiệm vụ của HĐĐĐ
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 35 GMT+7
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học – Bộ Y tế (28 / 08 / 2011)
Ban hành theo quyết định số 2626/2008/QĐ-BYT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế

1. Chức năng:
 
Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học là tổ chức  tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét phê duyệt đối với các nghiên cứu Y sinh học.
 
2. Nhiệm vụ:
 
   a/   Đảm bảo quyền lợi, sự an toàn và sự tình nguyện tham gia của những đối tượng  tham gia nghiên cứu.
   b/   Đảm bảo sự công bằng đối với tất cả các bên tham gia nghiên cứu.
   c/   Đảm bảo tính khoa học, khả thi của nghiên cứu, sự an toàn cho nghiên cứu viên và Hội đồng.
   d/   Thẩm định, xét duyệt hồ sơ nghiên cứu Y sinh học ( đề cương nghiên cứu, các báo cáo và tài liệu có liên quan) đảm bảo tính pháp lý, khách quan, trung thực.
   e/   Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ nghiên cứu theo tiêu chuẩn thực hành lâm sàng tốt.
   f/   Đánh giá thẩm định các kết quả nghiên cứu theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt trên cơ sở các hướng dẫn và quy định hiện hành.
   g/   Tập huấn, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nghiên cứu viên cho Nghành Y tế theo tiêu chuẩn Thực hành lâm sàng tốt (GCP) và đạo đức trong nghiên cứu.
 
3. Quyền hạn:
 
   a/   Chấp thuận hoặc không chấp thuận đề cương nghiên cứu làm cơ sở cho cơ quan quản lý ra quyết định cho phép triển khai nghiên cứu Y sinh học với đối tượng nghiên cứu là con người.
   b/   Chấp thuận hoặc không chấp thuận những thay đổi về nội dung nghiên cứu trong quá trình triển khai.
   c/   Đề xuất về việc dừng nghiên cứu khi có các dấu hiệu vi phạm về khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu hoặc phát hiện thấy nguy cơ không đảm bảo an toàn cho đối tượng nghiên cứu có thể xảy ra trong quá trình nghiên cứu.
   d/   Yêu cầu chủ nhiệm đề tài, cơ quan quản lý báo cáo các số liệu, dữ liệu, các kết quả nghiên cứu và hồ sơ có liên quan đến nghiên cứu.
[ Quay lại ]
Các tin khác
   Xem xét định kỳ (10 / 08 / 2011)