Chức năng,nhiệm vụ của HĐĐĐ
Thứ năm, 19 / 07 / 2018 , 08 : 45 GMT+7
QUY TRÌNH LỰA CHỌN CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐỘC LẬP  (02 / 07 / 2014)
Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế

1.     MỤC ĐÍCH

-      Mô tả quy trình mời chuyên gia làm tư vấn độc lập cho Ban trong việc thẩm định, giám sát nghiên cứu.

2.     PHẠM VI

-      Nếu Chủ tịch Ban nhận thấy nghiên cứu có liên quan đến các qui trình hoặc các thông tin không thuộc lĩnh vực chuyên môn của các thành viên của Ban, Chủ tịch Ban sẽ có thể quyết định mời các cá nhân từ bên ngoài có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đó để hỗ trợ trong việc xem xét, thẩm định hoặc giám sát nghiên cứu giúp Ban.

3.     TRÁCH NHIỆM

-      Ban thư ký hoặc các thành viên của Ban có quyền đề nghị chuyên gia phù hợp, Chủ tịch Ban hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền có trách nhiệm xem xét, phê chuẩn các chuyên gia phù hợp.

-      Thư ký Ban có trách nhiệm hoàn thiện và lưu hồ sơ chuyên gia theo quy định.

4.     TÀI LIỆU THAM CHIẾU

-        Không có

5.     THUẬT NGỮ VÀ CHỮ VIẾT TẮT

-      Chuyên gia tư vấn độc lập: Một chuyên gia độc lập với các cơ quan nghiên cứu và nghiên cứu viên đồng thời có thể đưa ra lời khuyên, nhận xét và gợi ý về đề cương nghiên cứu hoặc quá trình triển khai nghiên cứu sau khi xem xét hồ sơ nghiên cứu hoặc giám sát quá trình triển khai nghiên cứu.

6.     NỘI DUNG

6.1. Quy trình lựa chọn:

-      Ban thư ký đề xuất danh sách chuyên gia tư vấn độc lập trình lãnh đạo Ban phê chuẩn.

-      Nếu được chấp thuận, Ban thư ký sẽ chuẩn bị thủ tục mời chuyên gia, bao gồm thư mời, cam kết bảo mật và không xung đột lợi ích, và ký kết dịch vụ tư vấn (biểu mẫu “Hợp đồng dịch vụ tư vấn” IEC.08.02) 

-      Ban thư ký sẽ cung cấp tài liệu liên quan cho chuyên gia tư vấn.

6.2. Quyền và trách nhiệm của chuyên gia tư vấn độc lập:

-      Cam kết thực hiện bảo mật những thông tin được ban thư ký IEC cung cấp.

-      Có trách nhiệm đọc tài liệu và đưa ra khuyến cáo về khía cạnh chuyên môn.

-      Gửi báo cáo trực tiếp đến ban thư ký IEC theo đường bưu điện.

-      Có thể tham gia phiên họp thẩm định của Hội đồng IEC để làm rõ những ý kiến của mình, nhưng không có quyền tham gia bỏ phiếu. 

-      Trường hợp chuyên gia tư vấn vi phạm tính bảo mật, hoặc phát hiện có xung đột lợi ích, chủ tịch IEC sẽ ra quyết định chấm dứt dịch vụ tư vấn đó.

Ban thư ký có trách nhiệm hoàn tất thủ tục để chấm dứt hợp đồng (ghi rõ lý do ngừng trong hồ sơ hành chính ngay khi chấm
[ Quay lại ]
Các tin khác