Ấn phẩm

Tài liệu
Thành lập Ban đánh giá giao dục nghiên cứu Tải về
Phụ lục thông tư số 03/2012/TT-BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 Tải về
Quyết định về việc ban hành ” Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế “ Tải về
Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng Tải về
Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động cấp cơ sở Tải về
Biểu mẫu chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ hoạt động HĐĐĐ cấp cơ sở Tải về
Hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng Tải về
Quy chế Tổ chức và hoạt động Tải về